DilamarAlgemene verkoopsvoorwaarden

Het feit een bestelling te plaatsen brengt van rechtswege de aanvaarding mee van de hierna gestelde verkoopsvoorwaarden die steeds voorrang hebben op de voorwaarden van de klant.

 1. Onze offertes worden slechts bindend na schriftelijke en ondertekende bevestiging. Onze tarieflijsten hebben slechts een indicatieve, niet verbindende waarde.
 2. In beginsel zijn onze offertes gedurende vijftien dagen geldig. De klant dient, behoudens andere overeenkomst, de goederen binnen de vijttien dagen na de beschikbaarheid af te halen. Na het verstrijken van de termijn is Dilamar Natural & Sintered Stone niet meer verplicht de voorgestelde prijzen te handhaven. Prijswijzigingen ten gevolge van een overheidsingrijpen, kunnen steeds doorgerekend worden. Bij overmacht houdt de leveringsverplichting op.
 3. Alle natuurstenen worden verkocht met hun natuurlijke gebreken. Hun oorsprong en kleur worden bepaald door het monster, dat slechts als benaderende gelijkenis wordt verstrekt zonder dat identieke kleur en benadering van de levering door de klant kunnen geëist worden. Op maatvoering dienen afwijkingen te worden geaccepteerd.  Zij kunnen niet ingeroepen worden als basis voor enige klacht. Hiervoor refereren we aan de Europese Normen (EN-normen) voor natuursteen.
 4. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd op grond van een schriftelijke toestemming van Dilamar Natural & Sintered Stone, vooropgesteld dat de goederen in originele verpakking en onbeschadigd zijn en onder de voorwaarden gespecifieerd in de toestemming.
 5. De koper kan nooit enig recht op schadevergoeding laten gelden. Dilamar Natural & Sintered Stone kan enkel gehouden zijn de geleverde goederen te vervangen, zolang deze  goederen niet geplaatst, bewerkt of verwerkt zijn en bijgevolg aanvaard zijn en wanneer daartoe een gegronde reden bestaat.
 6. De koper en/of de uiteindelijke klant-particulier, ook degene die de materialen in de bedrijfshallen van Dilamar Natural & Sintered Stone zelf komt bekijken of uitzoeken, is volledig verantwoordelijk voor het gekozen type product. Eventuele inlichtingen door Dilamar Natural & Sintered Stone of zijn aangestelden gegeven, kunnen geen grotere draagwijdte hebben dan een zuivere inlichting en verbinden Dilamar Natural & Sintered Stone niet.
  Dilamar Natural & Sintered Stone is evenmin aansprakelijk voor de keuze door de koper en/of klant-particulier van een niet-aangepast materiaal en/of een niet-aangepaste afwerking in het licht van een later gebruik of aanwending van het aangekochte materiaal.
  De klant-koper beslist volstrekt autonoom welk product en welke afwerking ervan hij wenst zonder dat Dilamar Natural & Sintered Stone daar ook maar op de een of andere manier kan voor verantwoordelijk worden gesteld.
 7. Behoudens andersluidend beding zijn onze prijzen af werkplaats onze fabriek, exclusief kosten en taksen. De koopwaar wordt geacht aldaar te zijn  goedgekeurd zowel voor wat de hoeveelheid en de kwaliteit, als voor wat de afmetingen betreft.
  Alle verzendingen geschieden voor rekening en risico van de besteller of de geadresseerde, zelfs indien franco wordt geleverd. Deelleveringen zijn mogelijk.
  Bijkomende materie ten gevolge van de reële afmetingen van het bestelde materiaal, moet ook betaald worden.
 8. Op straffe van verval, moeten alle klachten of opmerkingen met aanduiding van de volledige identificatiegegevens zoals vermeld op de factuur, ons binnen de week na factuurdatum, schriftelijk bekend gemaakt worden ; voor transportschade is dit binnen de 48 uur na de levering.   Bewerken of verwerken van de geleverde goederen impliceert de acceptatie ervan.
 9. De BTW valt ten laste van de koper. Bij toepassing van verlegging of vrijstelling, zal de koper, op aanvraag, de nodige verantwoordingsstukken aan Dilamar Natural & Sintered Stone overmaken.
 10. Alle facturen zijn voor het volle bedrag betaalbaar aan Dilamar Natural & Sintered Stone op vermelde bankrekeningen, binnen 30 dagen na factuurdatum. De koper is vanaf de dertigste dag, over het niet betaalde, een verwijlintrest verschuldigd van 1.5% per maand, met een minimum van 25 EUR. Bovendien wordt het schuldsaldo verhoogd met 15 %  ( minimum 125 EUR ) Zowel de verwijlintrest als de verhoging zijn van rechtswege verschuldigd en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.  Wanneer een factuur niet op haar vervaldag betaald wordt, worden eventuele andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of deze hun vervaldag hebben bereikt of niet.
 11. Dilamar Natural & Sintered Stone behoudt zich ten allen tijde het recht voor om als zekerheid voor de betaling van de facturen, een vooruitbetaling te verlangen, waarbij de nakoming van eventuele leveringsverplichtingen kan opgeschort worden totdat hieraan is tegemoet gekomen.
 12. Clausule van eigendomsvoorbehoud. De goederen blijven eigendom van Dilamar Natural & Sintered Stone tot de volledige betaling van de prijs, de in artikel 10 genoemde kosten daaronder begrepen. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Dit eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot alle nog bij de klant aanwezige goederen van Dilamar Natural & Sintered Stone, ook de reeds betaalde.
  Ingeval de koper de aan de verkoper toebehorende goederen, zelf verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan de verkoper alle schuldvorderingen die voortkomen uit deze herverkoop, over.
 13. Behoudens schriftelijk akkoord van onzentwege kunnen bedragen waarop de klant meent aanspraak te kunnen maken tegenover Dilamar Natural & Sintered Stone op geen enkele wijze gecompenseerd worden met bedragen die de klant verschuldigd is aan Dilamar Natural & Sintered Stone.
 14. In geval van betwisting, zijn uitsluitend de rechtbanken te Hasselt en het vredegerecht van Neerpelt bevoegd. Alle overeenkomsten worden geacht te zijn afgesloten in Overpelt. Voor buitenlandse klanten geldt het hoger vermeld bevoegdheidsbeding als prorogatieclausule. Enkel het Belgisch Recht is van toepassing.